Regulamin Przechowalni Opon

REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON I KÓŁ

w Autoryzowanym Serwisie BOSCH – „CARSTAR” sp. z o. o. z/s we Włodawie

 

Niniejszy „REGULAMIN PRZECHOWALNI OPON I KÓŁ” określa zasady korzystania z przechowalni kół i opon w autoryzowanym serwisie BOSCH – CARSTAR sp. z o. o. z/s we Włodawie, położonego przy ul. Wojska Polskiego 1, 22-200 Włodawa (zwanej dalej CARSTAR) przez osoby korzystające z usług Przechowalni (zwane dalej: Klientem) w zakresie objętym niniejszym regulaminem.

Nadto, niniejszy Regulamin stanowi każdorazowo integralną część umowy przechowania kół / opon, jakie Klienci zawierają z CARSTAR, co Klient każdorazowo potwierdza stosowną adnotacją na Karcie Przekazania kół / opon do przechowania.

 

§ 1

Informacje ogólne

1. Przechowalnia jest czynna od poniedziałku do piątku od 8:00 do 17:00 oraz w soboty od 8:00 – 13:00.

2. Przyjmowanie i wydawanie sprzętu odbywa się w dniach i godzinach pracy przechowalni, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym w siedzibie Spółki, telefonicznym lub e-mailowym.

3. Teren, na którym znajduje się przechowalnia, jest ogrodzony, zamknięty, monitorowany zewnętrznie i wewnętrznie, oraz chroniony przez 24h.

 

§ 2

Usługi przechowywania

1. Przechowalnia świadczy następujące usługi:

 1. przechowanie opon i kół (opona + felga), oraz

 2. dodatkowe usługi transportowe „door to door” towarzyszące usługom określonym w pkt a) tj. odbiór/dostarczenie opon, bądź kół przed/po zakończeniu przechowywania na życzenie klienta, za dodatkową opłatą.

2. Przechowalnia zobowiązuje się przechowywać opony/koła w pomieszczeniu magazynowym z zastrzeżeniem wszystkich warunków określonych w Regulaminie.

3. Klient zawierając z CARSTAR sp. z o. o. umowę w przedmiocie przechowania opon/kół przekazuje, a CARSTAR przyjmuje na przechowanie określone w specyfikacji tj. na karcie przyjęcia opon / kół na przechowanie przedmiot przechowania (koła / felgi/ opony) na warunkach wskazanych każdorazowo na ww. dokumencie. Nadto CARSTAR zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym powierzone mu rzeczy, a Klient zobowiązuje się do zapłaty ustalonego wynagrodzenia.

4. Karta przyjęcia opon / kół na przechowanie stanowi potwierdzenie zawarcia umowy przechowania, zawierające opis stanu składanych rzeczy, czas obowiązywania umowy i inne postanowienia umowne nieobjęte niniejszym regulaminem.

5. Umowa przechowania zawarta zostaje na okres sześciu miesięcy od dnia przyjęcia na przechowanie. Klient jest zobowiązany odebrać oddane na przechowanie przedmioty przed upływem ww. terminu. Dzień, w którym upływa termin odbioru oddanych na przechowanie przedmiotów będzie każdorazowo wskazany w karcie przyjęcia opon / kół na przechowanie. W przypadku, gdy dzień, w którym upływa ww. termin wypadnie w dzień ustawowo wolny od pracy, bądź w dzień, w którym CARSTAR będzie nieczynny, wówczas ww. termin upływa następnego dnia roboczego.

6. W przypadku opóźnienia Składającego w odbiorze opon w terminie wskazanym w § 2 ust. 5 zd. 1 Regulaminu, Klient zobowiązany będzie do zapłaty za każdy dodatkowy rozpoczęty miesiąc przechowywania opon kwoty 40 zł + VAT miesięcznie.

 

§ 3

Wykonanie umowy

1. Zamawianie usługi odbywa się osobiście w siedzibie CARSTAR, bądź telefonicznie pod numerem 825721032. lub drogą elektroniczną pod adresem carstarwlodawa@bosch-service.pl.

2. Przyjmowanie opon/kół odbywa się w godzinach i dniach pracy CARSTAR.

3. Warunkiem przyjęcia opon/kół do przechowania jest zapoznanie się przez Klienta z niniejszym regulaminem oraz podpisanie wypełnionej Karty Przekazania kół / opon na przechowanie.

3. Karta rejestracyjna zawiera niezbędne informacje, na podstawie których Klient ma prawo do odbioru opon/kół. Karta opisuje warunki umowy, rodzaj opon/kół, ich stan, znaki szczególne oraz inne niezbędne informacje. W przypadkach szczególnych, według uznania CARSTAR, możliwe jest wykonanie zdjęcia przedmiotu przechowania. Zdjęcie to znajdować się będzie w komputerowej bazie CARSTAR.

4. Mając na uwadze, że CARSTAR świadczy usługi o najwyższym standardzie, a także dba o należytą kulturę i higienę pracy i świadczonych przez siebie usług, Klient zobowiązuje się przekazać opony/koła w stanie czystym - pozbawionym wszelkich nieczystości i ciał obcych znajdujących się w bieżnikach). W sytuacji, gdy przekazane zostaną koła / opony w stanie zanieczyszczonym, co może powodować pogorszenie się stanu opon/kół w trakcie przechowania, wówczas CARSTAR dokona ich oczyszczenia na koszt Klienta i obciąży go kwotą 10 + VAT za każdą oczyszczoną oponę lub kwotą 20 + VAT za każdą oczyszczone koło (felga + opona).

5. Uszkodzona opona/koło będą przyjmowane jedynie po dokonaniu wzmianki o uszkodzeniu w formularzu przyjęcia do przechowania.

6. CARSTAR zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca i sposobu przechowywania rzeczy oddanych na przechowanie, w szczególności do powierzenia przechowywania opon podwykonawcy bez wcześniejszego poinformowania o tym fakcie klienta. Za mienie Klienta powierzone podwykonawcy odpowiada CARSTAR.

 

 

§ 4

Odbiór opon/kół

1. Zgodnie z § 1 ust. 2 regulaminu, wydawanie sprzętu odbywa się w dniach i godzinach pracy przechowalni, po wcześniejszym uzgodnieniu osobistym w siedzibie Spółki, telefonicznym lub emailowym.

2. Przedmioty oddane na przechowanie wydawane są Klientowi po uprzednim uregulowaniu całości należności tytułem: wynagrodzenia za przechowywanie opon, oraz opłat dodatkowych, o których mowa w §3 ust 4, § 4 ust. 7 i § 2 ust. 6 regulaminu. Nadto Klientowi CARSTAR wyda przedmiot przechowania wyłącznie po uprzednim okazaniu Karty Przekazania kół / opon.

3. W chwili odbioru Klient zobowiązany jest sprawdzić stan opon/kół. W braku zgłoszenia przez Klienta przy odbiorze kół / opon uwag dot. stanu przedmiotu przechowania uważa się, że odebrał je w stanie niepogorszonym. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności lub uszkodzeń, jedyną podstawą do złożenia reklamacji będzie odpowiednia adnotacja na karcie przekazania kół / opon i reklamacja spisana w obecności pracownika CARSTAR w dniu zdawania opon/kół. Rozpatrzenie reklamacji następuje w terminie do 30 dni.

4. W wypadku utraty karty przechowania Klient zobowiązany jest do przedstawienia dokumentu tożsamości (paszport lub dowód osobisty), pozwalających ustalić jego prawa do odbioru przechowywanego sprzętu.

5. Klient potwierdza odbiór opon/kół pisemnym pokwitowaniem na Karcie Przekazania kół / opon.

6. Jeżeli opony/koła ma prawo odebrać osoba trzecia, np. pracownik Klienta, jest ona zobowiązana okazać odpowiednie upoważnienie uprawniające ją do odbioru.

7. Jeżeli opony/koła mają być dostarczone do Klienta, Klient jest zobowiązany podać wszelkie niezbędne dane dostarczenia. Opony/koła dostarczane są za dodatkową opłatą zależną od dystansu dzielącego CARSTAR i miejsce dostarczenia przedmiotu przechowania. Jeżeli pod podanym adresem nie będzie osoby upoważnionej do odbioru opon/kół, naliczona zostanie opłata w wysokości 50zł + VAT, a opony/koła zostaną umieszczone z powrotem do Przechowalni, gdzie podlegać będą odbiorowi osobistemu zgodnie z postanowieniami zawartymi w Regulaminie. Postanowienia § 2 ust. 6 regulaminu stosuje się odpowiednio.

§ 5

Cennik/Płatności

1. Opłatę za deklarowany okres przechowania Przechowalnia pobiera się z góry, w momencie przyjęcia opon/kół i podpisania karty zdania sprzętu.

2. Opłata za przechowanie kompletu (4 sztuki) opon / kół za 6 miesięcy wynosi 50 zł + VAT.

3. Opłata za transport opon/kół do warsztatu/domu w granicach administracyjnych Włodawy wynosi 25 zł + VAT. Transport do pozostałych miejscowości do indywidualnego uzgodnienia z Klientem.

§ 6

Odpowiedzialność

1. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz zniszczenia pozostawionych rzeczy, które nie zostały uwzględnione w karcie zdania sprzętu. Przechowalnia nie ponosi odpowiedzialności za straty oraz uszkodzenia opon/kół z wyjątkiem sytuacji spowodowanych bezpośrednio przez nasze rażące zaniedbanie.

2. Składający zwalnia Przechowalnię z jakiejkolwiek odpowiedzialności odszkodowawczej za wydanie przechowywanych opon osobom trzecim za zwrotem oryginału Karty Przechowania.

§ 7

Informacje o Kliencie

1. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowanie Przechowalni o jakichkolwiek zmianach danych osobowych tj. nazwiska, adresu, danych kontaktowych, za pośrednictwem środków, o których mowa w§ 3 ust. 1 regulaminu.

2. Klient podpisując kartę rejestracji opon/kół, potwierdza, iż wszystkie dane, które zostały przedstawione Przechowalni są zgodne z prawdą, kompletne i aktualne.

3. Klient oddający sprzęt do przechowania oświadcza, że nie pochodzi on z kradzieży ani innego nielegalnego źródła.

4. Klient podpisując druk przyjęcia potwierdza, że jest prawnym właścicielem opon/kół, bądź jest osobą upoważnioną w imieniu prawowitego właściciela, bądź też posiada tytuł prawny do dysponowania oddanym na przechowanie mieniem.

 

§ 8

Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca jako Administrator danych gwarantuje ochronę danych osobowych i przetwarzanie danych osobowych Użytkowników zgodnie z przepisami RODO i innych aktów prawnych z zakresu ochrony danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest CARSTAR sp. z o. o.

 3. Dane osobowe Klientów przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celach związanych z umożliwieniem korzystania z Usług świadczonych przez CARSTAR i ich prawidłowego wykonania, w szczególności w celu zawarcia i realizacji umowy o świadczenie danej usługi, realizacji rozliczenia (rachunkowym), rozpatrzenia reklamacji w przypadku jej złożenia, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, a także w celach archiwizacyjnych, kontaktowych bądź ewentualnego dochodzenia roszczeń. Dane osobowe mogą być przetwarzane także do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Usługodawcy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, marketingu własnych produktów i usług prowadzonego w formie tradycyjnej (papierowej), jak i elektronicznej.

 4. Zawierając umowę przechowania i zarazem akceptując niniejszy regulamin, Klient wyraża zgodę na udostępnienie – na zlecenie CARSTAR – jego danych osobowych podmiotom trzecim w zakresie niezbędnym do dochodzenia zobowiązań wynikających z umów przechowania zawieranych na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, celem uczynienia zadość przepisom ustawy o rachunkowości.

 5. W celu wykonania Usług przetwarzane są następujące dane osobowe Użytkownika:

a) imię i nazwisko lub nazwa firmy Klienta;

b) numer ewidencyjny NIP, REGON lub inny numer ewidencyjny nadany Klientowi;

c) adres zamieszkania Klienta lub adres prowadzenia przez niego działalności gospodarczej;

d) adres poczty elektronicznej Klienta;

e) numer telefonu kontaktowego posiadanego przez Klienta;

f) imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktu w imieniu Klienta, a także jej adres poczty elektronicznej i numer telefonu kontaktowego.

6. Podstawą przetwarzania danych osobowych może być udzielona zgoda (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) – w przypadku jej udzielenia. Dane osobowe pozyskane w wyniku udzielenia zgody są przetwarzane w celach wynikających z jej treści (np. w celu kierowania treści marketingowych w formie elektronicznej, telefonicznej). Udzielona zgoda może zostać wycofana przez Użytkownika w każdym czasie. Zaprzestanie korzystania przez Użytkownika z Usług nie skutkuje automatyczną utratą ważności udzielonych zgód.

7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji usługi. Podjęte przez Klienta czynności, które skutkować będą pozbawieniem CARSTAR prawa do przetwarzania danych osobowych Użytkownika mogą wpływać na brak możliwości realizacji usług przez CARSTAR.

8. W przypadku konieczności realizacji usług dane osobowe Klienta mogą być udostępniane podwykonawcom, operatorom pocztowym lub przewoźnikom wyłącznie w celu dostarczenia mu przedmiotu przechowania. Dane osobowe mogą być ujawnione pracownikom lub współpracownikom CARSTAR, jak też podmiotom udzielającym wsparcia na zasadzie zleconych usług i zgodnie z zawartymi umowami powierzenia danych osobowych do przetwarzania.

9. Dane osobowe przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług są przetwarzane przez okres korzystania z usług, a po zakończeniu świadczenia usług do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dla celów podatkowo – księgowych dane osobowe są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia świadczenia usługodawcy uzasadniającego dokonanie rozliczeń podatkowo – księgowych.

10. CARSTAR stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, uniemożliwiające osobom trzecim dostęp do danych, przetwarzanie danych z naruszeniem przepisów prawa.

 1. W przypadku stwierdzenia, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO, osoba której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nadto, Klient ma prawo do: żądania dostępu do swoich danych osobowych, żądania usunięcia swoich danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych, sprostowania swoich danych osobowych, przenoszenia swoich danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

 

 

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. CARSTAR Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa wpływających na prawa i obowiązki wynikające z Regulaminu lub w celu usprawnienia działania usług świadczonych przez CARSTAR sp. z o. o., a także poprawy ochrony praw Klientów i zapobiegania nadużyciom. Zmiana nie jest skuteczna w stosunku do Klientów, którzy zawarli z CARSTAR umowę przechowania przed ogłoszeniem na stronie internetowej CARSTAR zmienionej wersji regulaminu.

2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie lub umowie o świadczenie Usług zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.

4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z momentem opublikowania na stronie internetowej CARSTAR tj. z dniem 01-01-2020 roku.

5. Wszelkie spory mogące wynikać w związku ze świadczeniem przez CARSTAR usług przechowania opon / kół i innych określonych niniejszym regulaminem rozstrzygane będą przez właściwe dla siedziby CARSTAR sądy powszechne.

 

Ogólne warunki wynajmu pojazdu.

OGÓLE WARUNKI NAJMU POJAZDÓW

 

§ 1 Definicje i interpretacja

  1. Terminy pisane w niniejszych Ogólnych Warunkach Najmu Pojazdów (OWNP) wielką literą są zdefiniowane w tekście OWNP lub w niniejszym § 1.

  2. W niniejszym OWNP:

 1. wszelkie odniesienia do osoby lub podmiotu obejmują wszelkie osoby prawne lub fizyczne, spółki, spółki cywilne, organy administracji publicznej lub inne organy i/lub organizacje;

 2. jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, odniesienia do liczby pojedynczej obejmują odniesienia do liczby mnogiej i odwrotnie; oraz

 3. słowa „inne”, „obejmuje”, „obejmując”, „w tym”, „w szczególności” oraz „szczególnie” nie oznaczają żadnych ograniczeń.

  1. Na potrzeby o OWNP następującym terminom – tak występującym w liczbie pojedynczej, jak i mnogiej – przypisuje się następujące znaczenie:

 1. Wynajmujący

 

 

Pieczęć firmowa Wynajmującego/oznaczenie Wynajmującego

będący stroną Umowy Najmu (jak zdefiniowano poniżej);

 1. Najemca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego, z którą Wynajmujący zawarł Umowę Najmu, spełniająca wymagania, o których mowa w § 3 ust. 1 OWNP;

 2. Użytkownik – osoba fizyczna upoważniona przez Najemcę w Umowie Najmu do używania Pojazdu w trakcie trwania Umowy Najmu, spełniająca wymagania, o których mowa w § 3 ust. 3 OWNP;

 3. Strony – Wynajmujący i Najemca;

 4. Pojazd – pojazd mechaniczny będący przedmiotem zawartej Umowy Najmu, który jest zdatny do użytku zgodnie z treścią tejże Umowy;

 5. Umowa Najmu – umowa zawarta przez Wynajmującego z Najemcą, której przedmiotem jest oddanie Najemcy Pojazdu w najem, tj. do używania na czas oznaczony i za wynagrodzeniem;

 6. Protokół – protokół zdawczo-odbiorczy, stanowiący załącznik do Umowy Najmu, będący jej integralną częścią, określający stan Pojazdu (w tym stan techniczny) w chwili jego odbioru przez Najemcę oraz w chwili zwrotu Wynajmującemu.

§ 2 Postanowienia ogólne

  1. Niniejsze OWNP określają szczegółowe zasady najmu Pojazdów prowadzonego na podstawie Umów Najmu zawieranych w ramach działalności gospodarczej Wynajmującego.

  2. OWNP nie uchybiają treści Umów Najmu zawartych przez Najemców z Wynajmującym, co oznacza, że w przypadku sprzeczności treści Umowy Najmu z treścią niniejszych OWNP pierwszeństwo mają postanowienia Umowy Najmu. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że wszelkie ewentualne odstępstwa od niniejszych OWNP dla swej skuteczności wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  3. Niniejsze OWNP wraz z załącznikami, w tym tabelą opłat zawierająca zestawienie kwot należnych Wynajmującemu od Najemcy w przypadku naruszenia obowiązków wynikających z niniejszej Umowy („Tabela Opłat”), zostały Najemcy udostępnione przed zawarciem Umowy Najmu w sposób umożliwiający zapoznanie się z ich postanowieniami oraz przekazane w formie papierowej przy zawarciu Umowy Najmu. Najemca zawierając Umowę Najmu oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi OWNP i Tabelą Opłat, oraz że w całości akceptuje ich postanowienia.

  4. Odmowa akceptacji OWNP uprawnia Wynajmującego do odmowy zawarcia Umowy Najmu.

§ 3 Obowiązki Najemcy

 1. Uprawnioną do zawarcia Umowy Najmu z Wynajmującym jest:

 1. osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące wymagania:

 • legitymuje się i przedstawi Wynajmującemu ważny dowód osobisty lub paszport,

 • legitymuje się i przedstawi Wynajmującemu ważne prawo jazdy uprawniające do kierowania Pojazdem będącym przedmiotem Umowy Najmu;

 • ukończyła 21 lat, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Najmu są Pojazdy klasy A, B lub C albo ukończyła 25 lat, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Najmu są Pojazdy o klasach wyższych.

 1. osoba prawna (lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, o której mowa w art. 331 kodeksu cywilnego).

 1. Organ lub pełnomocnik zawierający Umowę Najmu w imieniu osoby, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej, zobowiązany jest przy zawarciu Umowy Najmu przedłożyć Wynajmującemu dokumenty potwierdzające umocowanie do zawarcia Umowy Najmu w imieniu tej osoby, takie jak: odpis z rejestru przedsiębiorców KRS (lub wydruk z CIKRS odpowiadający aktualnemu odpisowi z rejestru przedsiębiorców KRS) lub innego właściwego rejestru, pełnomocnictwo i odpis KRS z dnia udzielenia pełnomocnictwa lub z innego równoważnego rejestru, gdy umowa jest zawierana przez pełnomocnika.

 2. W Umowie Najmu zawieranej przez osobę, o której mowa w ust. 1 lit. b powyżej (a w okolicznościach uzgodnionych z Wynajmującym także osoba, o której mowa w ust. 1 lit. a powyżej, jeżeli zamierza oddać pojazd do używania osobie trzeciej), osoba taka wskazuje dane Użytkowników. Użytkownicy Ci muszą mieć ukończone 21 lat, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Najmu są Pojazdy klasy A, B lub C lub ukończonej 25 lat, w przypadku, gdy przedmiotem Umowy Najmu są Pojazdy klasach wyższych.

 3. Najemca zobowiązany jest zapoznać Użytkowników z treścią niniejszych OWNP i zapewnić ich respektowanie przez Użytkowników. Najemca odpowiada za działania i zaniechania Użytkowników jak za działania i zaniechania własne. (W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 lit. b) Strony wyłączają stosowanie art. 429 k.c.). Obowiązki Najemcy, wskazane w ust. 6 poniżej, stosuje się odpowiednio w stosunku do Użytkowników.

 4. W przypadku naruszenia obowiązków, wskazanych w ust. 6 poniżej, Wynajmujący może nałożyć na Najemcę karę lub opłatę określoną na podstawie Tabeli Opłat. Uprawnienie to nie wyłącza innych środków prawnych przysługujących Wynajmującemu w przypadku naruszenia przez Najemcę istotnych obowiązków wynikających z Umowy Najmu lub niniejszych OWNP, w tym nie ogranicza uprawnienia do żądania zapłaty odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

 5. Najemca zobowiązuje się do używania Pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem, z poszanowaniem postanowień Umowy Najmu i niniejszych OWNP, a w szczególności do:

 1. używania Pojazdu w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Pojazdu, zgodnie z jego instrukcją obsługi i zaleceniami producenta Pojazdu, w szczególności do przewozu osób w ilości nieprzekraczającej dopuszczalnej ilości wskazanej przez producenta i/lub w dowodzie rejestracyjnym Pojazdu;

 2. odpowiedniego zabezpieczania (aktywacja alarmu) i zamykania Pojazdu przy każdorazowym jego opuszczeniu;

 3. zabezpieczaniu dowodu rejestracyjnego, kluczyków i sterownika alarmu poza Pojazdem przy każdorazowym jego opuszczeniu;

 4. ponoszenia wszystkich kosztów bieżącej eksploatacji Pojazdu;

 5. wykonywania we własnym zakresie i na własny koszt bieżącej, podstawowej kontroli Pojazdu obejmującej co najmniej sprawdzenie i uzupełnienie oleju silnikowego, paliwa, płynu do spryskiwaczy, płynu chłodniczego, sprawdzania prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł;

 6. nie ingerowania w substancję Pojazdu oraz zachowania wszystkich elementów wyposażenia, w tym oznakowania graficznego Pojazdu bez uszczerbku;

 7. stosowania rodzaju paliwa zgodnego ze specyfikacją silnika Pojazdu, wskazanego w dowodzie rejestracyjnym w pozycji P3;

 8. udostępniania Pojazdu do używania w imieniu Najemcy tylko i wyłącznie Użytkownikom, którzy zostali wskazani przez Najemcę w Umowie Najmu i posiadają niezbędne uprawnienia do prowadzenia Pojazdu;

 9. nie oddawania Pojazdu w podnajem, dzierżawę, użyczenie lub nie udostępniania go bez względu na podstawę prawnej osobom trzecim bez uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności;

 10. nie zmieniania przeznaczenia pojazdu oraz nie dokonywania jakichkolwiek zmian w Pojeździe, w szczególności poprzez trwałe instalowanie dodatkowego wyposażenia;

 11. natychmiastowego zawiadomienia Wynajmującego o nieprawidłowym funkcjonowaniu Pojazdu, w szczególności w przypadku zapalenia się jakichkolwiek kontrolek;

 12. przestrzegania przepisów prawa o ruchu drogowym oraz innych obowiązujących przepisów prawa w Polsce, Unii Europejskiej oraz na terenie kraju, w którym Pojazd jest użytkowany;

 13. postoju i parkowania Pojazdu w miejscach do tego przeznaczonych gwarantujących prawidłowe zabezpieczenie Pojazdu;

 14. bieżącego pokrywania wszelkich opłat parkingowych, autostradowych, oraz innych opłat związanych z korzystaniem z Pojazdu, w tym należności prywatnoprawnych i publicznoprawnych, kar, grzywien, mandatów wynikłych z korzystania z Pojazdu powstałych lub wystawionych podczas trwania Umowy Najmu, chyba że konieczność ich poniesienia spowodowana została okolicznościami leżącymi po stronie Wynajmującego. W przypadku otrzymania tego typu obciążeń przez Wynajmującego, Najemca zobowiązuje się je uregulować niezwłocznie, na pierwsze wezwanie Wynajmującego dokonane co najmniej w formie dokumentowej. Wynajmujący, w razie zaistnienia okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, może obciążyć Najemcę opłatą za administrację w wysokości określonej w Tabeli Opłat;

 15. zwrotu Pojazdu wysprzątanego i umytego, którego zbiornik paliwa został przez Najemcę uzupełniony do poziomu początkowego wynikającego z Protokołu, we wskazane i uzgodnione z Wynajmującym miejsce wraz z kompletem dokumentów, kluczyków, pilotów i innych wydanych elementów i akcesoriów;

 16. aktywnego współdziałania z Wynajmującym w toku postępowania przed ubezpieczycielem, mającym za przedmiot likwidację szkody w Pojeździe;

 17. udzielania wyczerpujących i prawdziwych wyjaśnień dotyczących przebiegu zdarzenia wywołującego szkodę w Pojeździe;

 18. należytego zabezpieczenia interesów Wynajmującego w wyniku zdarzenia wywołującego szkodę w Pojeździe, w tym w szczególności w miarę możliwości uzyskanie danych osobowych świadków zdarzenia, oraz jego uczestników, wezwania Policji na miejsce zdarzenia i wykonania dokumentacji fotograficznej na miejscu zdarzenia;

 19. bezwzględnego przestrzegania zakazu:

 1. prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających lub substancji psychotropowych. W przypadku niezachowania tego zakazu Najemca odpowiada za szkody wynikłe z prowadzenia Pojazdu w pełnym zakresie zarówno w stosunku do Wynajmującego, jak i do osób trzecich;

 2. palenia tytoniu w Pojeździe, używania papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków i innych substancji psychotropowych;

 3. używania Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowania innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych przedmiotów lub przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu;

 4. używania Pojazdu do świadczenia usług przewozu osób lub mienia;

 5. dokonywania w Pojeździe przeróbek lub zmian, w tym dokonywanie w Pojeździe napraw, za wyjątkiem czynności obsługi codziennej;

 6. używania Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, oraz do nauki jazdy;

 7. przewożenia w Pojeździe zwierząt;

 8. oklejania Pojazdu jakimikolwiek materiałami lub usuwania z Pojazdu oznaczeń Wynajmującego;

 9. używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, nieprzeznaczonych do ruchu drogowego;

 10. przewożenia w pojeździe materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie lub nieodwracalne zabrudzenie Pojazdu, w tym materiałów niebezpiecznych;

 11. przewożenie w Pojeździe mebli lub innych przedmiotów wielkogabarytowych, chyba że Pojazd został przystosowany do takiego celu przez producenta i Wynajmujący wyraził na takie wykorzystanie Pojazdu zgodę.

 1. Koszty paliwa zużytego podczas trwania Umowy Najmu, płynów eksploatacyjnych oraz naprawy lub wymiany ogumienia uszkodzonego w trakcie Umowy Najmu (a w wypadku braku możliwości zakupu pojedynczej opony tego samego typu, również drugiej opony na tę samą oś) w całości pokrywa Najemca.

 2. Najemca przyjmuje do wiadomości i nie sprzeciwia się wyposażeniu Pojazdu przez Wynajmującego w urządzenie monitorujące GPS, którego zadaniem jest ochrona Pojazdu przed kradzieżą i wywozem poza granice Polski.

 3. Najemca przejmuje pełną odpowiedzialność za wynajęty Pojazd, w tym za działania i zaniechania wskazanych przez siebie Użytkowników i innych osób, którym bez zgody Wynajmującego Pojazd powierza.

 4. W przypadku uzyskania uzasadnionego przekonania, że Najemca korzysta z Pojazdu w (i) sposób niezgodny z Umową Najmu, OWNP lub przeznaczeniem Pojazdu, lub (ii) gdy z okoliczności wynika uzasadnione podejrzenie dokonania kradzieży lub przywłaszczenia Pojazdu, Wynajmujący może rozwiązać Umowę Najmu ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie może nastąpić poprzez przesłanie Najemcy na podany przez niego adres e-mail lub numer telefonu wiadomości zawierającej oświadczenie o wypowiedzeniu wraz ze wskazaniem przyczyny wypowiedzenia, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku, gdy Najemca jest konsumentem, a zawarcie Umowy Najmu nastąpiło przed dniem 08.09.2016 r. oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy Najmu powinno mieć formę pisemną. W przypadku, gdy przyczyną wypowiedzenia jest okoliczność wskazana w pkt (i), Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zwrotu Pojazdu do miejsca wskazanego w Umowie Najmu lub uzgodnionego z Wynajmującym, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od otrzymania oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.

 5. Najemca jest odpowiedzialny za naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu przez Najemcę, w związku z naruszeniem obowiązku zwrotu Pojazdu w stanie niepogorszonym. Naprawienie szkody następuje przez zapłatę na rzecz Wynajmującego opłat wskazanych w Tabeli Opłat lub kosztów i wydatków poniesionych lub koniecznych do poniesienia przez Wynajmującego w celu przywrócenia Pojazdu do stanu poprzedniego, chyba że Najemca udowodni, że naruszenie Umowy Najmu lub OWNP nastąpiło z przyczyn co najmniej w części nie leżących po stronie Najemcy i innych podmiotów, za które Najemca ponosi odpowiedzialność.

§ 4 Okres najmu

 1. Okres najmu został określony w Umowie Najmu.

 2. Opóźnienie w zwrocie Pojazdu nieprzekraczające 59 minut nie spowoduje naliczenia żadnych dodatkowych opłat. W przypadku zwrotu Pojazdu po upływie dozwolonego opóźnienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wynajmujący ma prawo do naliczenia opłaty za opóźnienie za kolejną (i następne) doby, tj. wynagrodzenia z tytułu bezumownego korzystania przez Najemcę z Pojazdu w wysokości dwukrotności stawki dobowej wynikającej z Umowy Najmu. Postanowienie określone w zdaniu poprzedzającym nie znajduje zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. Z zastrzeżeniem ust. 3, Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., z tytułu niezwrócenia Pojazdu w terminie określonym w Umowie Najmu, zapłaci Wynajmującemu za każdą dobę najmu opłatę w wysokości …20 % obowiązującej stawki czynsz najmu.

 3. Przedłużenie okresu najmu Pojazdu jest możliwe jedynie w wypadku łącznego spełnienia następujących warunków:

   1. zgłoszenia Wynajmującemu zamiaru przedłużenia Umowy Najmu, które to zgłoszenie może zostać dokonane w formie wiadomości e-mail, w formie pisemnej lub innej uzgodnionej z Wynajmującym, umożliwiającej potwierdzenie otrzymania takiego wniosku przez Najemcę, na co najmniej 12 godzin przed upływem terminu zwrotu określonego w Umowie Najmu; oraz

   2. uzyskania zgody Wynajmującego na przedłużenie Umowy Najmu.

 1. Dla uniknięcia wątpliwości wskazuje się, że Wynajmujący nie jest zobowiązany, a jedynie uprawniony do wyrażenia zgody na przedłużenie okresu najmu Pojazdu.

 2. W przypadku niedokonania przez Najemcę zwrotu Pojazdu w terminie określonym w Umowie lub w terminie uzgodnionym z Wynajmującym, Najemca zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Wynajmującego wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z pojazdu, w wysokości dwukrotności stawki dobowej wynikającej z Umowy Najmu, za każdy rozpoczęty dzień bezumownego korzystania po upływie terminu, w którym zwrot Pojazdu miał nastąpić.

 3. Niezależnie od postanowień ust. 4 i 5, w przypadku gdy opóźnienie w zwrocie Pojazdu przekroczy 6 godzin od momentu upływu terminu zwrotu określonego w Umowie Najmu lub uzgodnionego z Wynajmującym i Najemca nie skontaktuje się z Wynajmującym lub nie będzie odpowiadał na próby kontaktu telefonicznego lub mailowego podejmowane przez z Wynajmującego, Wynajmujący zastrzega sobie prawo natychmiastowego powiadomienia organów ścigania o utracie Pojazdu.

 4. W przypadku zadeklarowania przez Najemcę gotowości zwrotu Pojazdu w miejscu i terminie innym niż zostało to ustalone w Umowie Najmu Wynajmujący może obciążyć Najemcę kosztami ustalonymi na podstawie Tabeli Opłat.

§ 5 Odbiór i zwrot Pojazdu

  1. Odbiór i zwrot Pojazdu nastąpi w miejscu i czasie wskazanym przez Wynajmującego lub uzgodnionym przez Strony co najmniej w formie dokumentowej, na podstawie Protokołu podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli Stron. Najemca może w Umowie Najmu upoważnić do udziału w czynnościach odbioru lub zwrotu Pojazdu jego Użytkownika lub Użytkowników.

  2. Wynajmujący udostępnia Najemcy Pojazd sprawny technicznie, posiadający kompletne wyposażenie, wymagane dokumenty i jeden komplet kluczy lub kartę, zatankowany paliwem do pełna albo w stopniu wskazanym na Protokole, posiadający aktualne badanie techniczne, a także posiadający ważne ubezpieczenie OC, AC i NNW.

  3. Najemca zobowiązany jest do zapoznania się ze stanem Pojazdu w trakcie jego odbioru. Wszelkie uwagi Najemcy dotyczące stanu Pojazdu w chwili jego odbioru powinny zostać uwzględnione w Protokole.

  4. W momencie zwrotu Pojazdu, upoważniony przedstawiciel Wynajmującego dokona oceny stanu Pojazdu. Wszelkie uwagi wpisane zostaną do Protokołu. Tabela Opłat reguluje wybrane zryczałtowane opłaty za wybrane braki/ uszkodzenia w Pojeździe.

  5. Zwrot Pojazdu oraz kluczyków i dokumentów może nastąpić tylko na rzecz przedstawiciela Wynajmującego. Zabronione jest przekazywanie kluczyków oraz dokumentów Pojazdu osobom nieuprawnionym. Zwrot Pojazdu powinien zostać potwierdzony Protokołem podpisanym przez przedstawiciela Wynajmującego oraz Najemcę. Jeżeli Najemca uchyla się od udziału w odbiorze Pojazdu lub podpisaniu Protokołu odbioru albo jest nieobecny w umówionym miejscu i terminie zwrotu Pojazdu, Wynajmujący może dokonać odbioru Pojazdu jednostronnie, podpisując Protokół.

  6. W momencie wydania i zwrotu Pojazdu w Protokole odnotowany zostaje przebieg Pojazdu. W przypadku, gdy Umowa Najmu przewiduje opłatę dodatkową za przekroczenie ustalonego limitu kilometrów, odnotowane wskazania licznika są podstawą do obliczenia opłaty dodatkowej za każdy kilometr powyżej ustalonego limitu.

§ 6 Uszkodzenia i kradzież Pojazdu

  1. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży Pojazdu Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Policji oraz poinformowania Wynajmującego.

  2. Najemca ma obowiązek dostarczenia Wynajmującemu, w terminie 24 godzin od chwili zdarzenia lub powzięcia przez Najemcę informacji o zdarzeniu, o którym mowa w ust. 1 powyżej:

   1. druku zgłoszenia szkody zgodnego z wymogami ubezpieczyciela;

   2. kopii prawa jazdy Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;

   3. kopii dokumentu tożsamości Najemcy lub osoby, która faktycznie kierowała Pojazdem;

   4. dokumentów Pojazdu, kluczyków, pilotów itp;

   5. oświadczenia sprawcy szkody, o ile zostało sporządzone;

   6. wszelkich innych informacji i dokumentów uzasadnionych okolicznościami.

  1. W przypadku nie spełnienia przez Najemcę obowiązków przewidzianych w ust. 1 i 2 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, jeżeli na skutek zaniechań Najemcy nie powstanie lub nie zwiększy się szkoda w Pojeździe, która nie zostanie pokryta z ubezpieczenia Pojazdu, Najemca może zostać zobowiązany przez Wynajmującego do uregulowania wszelkich udokumentowanych i uzasadnionych należności wynikających ze szkód powstałych w Pojeździe.

  2. Koszt naprawy Pojazdu, o której mowa w ust. 3 powyżej, będzie ustalony każdorazowo w oparciu o kosztorys sporządzony na zlecenie Stron na podstawie ogólnodostępnych systemów wyceny napraw (np. Audatex) przy zastosowaniu oryginalnych części samochodowych.

  3. Poza przypadkami wynikającymi z niniejszych OWNP lub regulowanymi obowiązującymi przepisami prawa Najemca odpowiada za szkodę w mieniu Wynajmującego i osób trzecich w pełnej wysokości, gdy szkoda powstała w wyniku jego umyślnego działania lub zaniechania bądź rażącego niedbalstwa, w tym w przypadku:

   1. uszkodzenia wnętrza Pojazdu, pozostawienia trwałych plam;

   2. prowadzenia Pojazdu w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub innych środków odurzających, w tym leków osłabiających świadomość lub zdolność koncentracji, lub bez ważnego prawa jazdy;

   3. ucieczki z miejsca wypadku lub kolizji;

   4. wyjazdu Pojazdem poza terytorium Polski bez wcześniejszego uzyskania zgody Wynajmującego;

   5. niedopełnienia obowiązku zwrotu dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży Pojazdu skutkującego odmową wypłaty odszkodowania z tytułu kradzieży Pojazdu;

   6. naruszenia lub przekroczenia przepisów o ruchu drogowym obowiązujących w miejscu wystąpienia kolizji lub wypadku drogowego;

   7. uczestnictwa w zawodach, rajdach, wyścigach, pokazach i podobnych imprezach;

   8. posłużenia się nieprawdziwymi danymi/dokumentami w celu wynajęcia Pojazdu.

Postanowienia niniejszego ustępu nie znajdują zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., do których znajduje zastosowanie ust. 6.

  1. Najemca będący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. ponosi odpowiedzialność (kontraktową) za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Najmu w zakresie dotyczącym obowiązku zwrotu Wynajmującemu Pojazdu w stanie niepogorszonym. Z zastrzeżeniem § 11 ust. 3 niniejszych warunków naprawienie powstałej tak szkody następuje w -w przypadkach wskazanych w niniejszych warunkach-poprzez zapłatę kar umownych/opłat, o których mowa w warunkach, w tym w załączniku w wysokości wskazanej w aktualnym Cenniku Wynajmującego lub w innej wysokości wynikającej z umów odrębnych. W przypadku powstania szkody komunikacyjnej w pojeździe, zniszczenia, utraty pojazdu, kradzieży pojazdu, ta tzw. opłata za przestój ma na celu pokrycie powstałej szkody, w tym w szczególności z tytułu utraty zarobku w wyniku przestoju pojazdu lub jego utraty, utraty przez samochód wartości w związku z zaistnieniem w/w zdarzenia, pokrycie udziału własnego w szkodzie wynikającego z polisy ubezpieczeniowej, kosztów transportu, kosztów administracyjnych związanych z obsługą szkody. W przypadku, gdy rzeczywista wartość szkody okazałaby się ostatecznie mniejsza niż wysokość pobranych opłat wskazanych w Umowie Najmu mowie i w Cenniku, Wynajmujący zwróci niezwłocznie Najemcy powstałą różnicę. Najemca ponosi odpowiedzialność (deliktową) określoną przepisami kodeksu cywilnego, jeżeli szkoda została wyrządzona z winy (umyślnej lub nieumyślnej) Najemcy w przypadku prowadzenia pojazdu przez nieuprawnione osoby, prowadzenie pojazdu po spożyciu alkoholu, narkotyków, środków odurzających oraz użycia samochodu niezgodnie z przeznaczeniem, np. udział w zawodach sportowych. W przypadku zbiegu odpowiedzialności Najemcy (kontraktowej i deliktowej) wybór przez Wynajmującego jednej z podstaw pociąga za sobą zastosowanie przepisów dotyczących wyłącznie danego reżimu odpowiedzialności Najemcy, tj. albo kontraktowej albo deliktowej.

  2. Wynajmujący ma prawo, lecz nie obowiązek, do odstąpienia od naliczania w całości lub w części kary umownej lub opłat dodatkowych.

  3. W przypadku kradzieży Pojazdu lub szkody całkowitej z przyczyn leżących po stronie Najemcy i związanej z tym odmowy wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela, Najemca jest zobowiązany do pokrycia powstałej w ten sposób szkody. Kalkulacja szkody nastąpi na podstawie ust. 4 powyżej.

  4. W przypadku uszkodzenia Pojazdu z przyczyn leżących po stronie Najemcy i konieczności likwidacji szkód w majątku Wynajmującego i/lub osób trzecich z polisy ubezpieczeniowej Wynajmującego, Najemca zobowiązany jest do pokrycia tzw. udziału własnego w wysokości przewidzianej w Umowie Najmu. Postanowienia zdania uprzedniego nie znajdują zastosowania do Najemcy będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c., do których znajduje zastosowanie ust. 6.

  5. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania, w związku z podaniem przez Najemcę nieprawdziwych okoliczności zdarzenia wywołujące szkodę, Najemca może zostać zobowiązany do naprawienia doznanej przez Wynajmującego szkody w pełnej wysokości.

§ 7 Awaria

  1. W razie stwierdzenia jakiejkolwiek awarii lub niesprawności Pojazdu Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Wynajmującego. Najemca nie ma prawa dokonywać żadnych napraw oraz holowania Pojazdu bez zgody Wynajmującego, chyba że holowanie jest niezbędne dla zmniejszenia szkody powstałej w Pojeździe. Najemca jest zobowiązany do pokrycia kosztów napraw oraz holowania dokonanych bez zgody Wynajmującego, jak również innych kosztów związanych z uszkodzeniem pojazdu w wyniku samodzielnie zleconego holowania lub naprawy. W przypadku pozostawienia bez nadzoru Pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Najemcy, poza miejscem zwrotu wskazanym w Umowie Najmu, Najemca ponosi koszt holowania Pojazdu, zgodnie z Tabelą Opłat.

  2. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku unieruchomienia Pojazdu (na skutek jego awarii) na okres dłuższy niż 4 godziny robocze (tj. pomiędzy godz. 9:00 a 17:00 od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, liczony od momentu poinformowania Wynajmującego o niemożności korzystania z Pojazdu) Wynajmujący zapewni Najemcy inny Pojazd zastępczy lub zwróci Najemcy czynsz proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu najmu przewidzianego w Umowie Najmu, bez względu na to w jakich godzinach pojazd zostanie unieruchomiony.

  3. Dostarczenie pojazdu zastępczego nastąpi w nieprzekraczalnym terminie 6 godzin roboczych od momentu zgłoszenia unieruchomienia Pojazdu Wynajmującemu.

  4. Klasa pojazdu zastępczego będzie, o ile to możliwe, zgodna z klasą Pojazdu pierwotnie wynajętego. W przypadku niemożności dostarczenia pojazdu w podobnej klasie i wyposażeniu Najemca otrzyma samochód klasy niższej na zasadach uzgodnionych z Wynajmującym.

  5. Pojazd zastępczy, o ile Strony nie uzgodnią inaczej, staje się od momentu przekazania na podstawie Protokołu Pojazdem docelowym, tj. stanowiącym przedmiot Umowy Najmu.

  6. W przypadku szkody całkowitej Pojazdu lub jego kradzieży, Strony wspólnie postanowią o warunkach kontynuowania Umowy z użyciem pojazdu zastępczego lub o jej rozwiązaniu.

  7. Najemcy nie przysługuje pojazd zastępczy w przypadku:

   1. szkody powstałej w wyniku rażącego niedbalstwa Najemcy;

   2. utraty dokumentów Pojazdu, kluczyków/karty lub polisy ubezpieczeniowej z przyczyn leżących po stronie Najemcy;

   3. szkód parkingowych i aktów wandalizmu, chyba że uniemożliwiają one korzystanie z Pojazdu, a za ich powstanie Najemca nie ponosi odpowiedzialności oraz w związku z przebiciem lub uszkodzenia opony/opon;

   4. unieruchomienia Pojazdu poza granicami RP oraz w odległości ponad 100 km od siedziby Wynajmującego.

8. Koszt wydania lub podstawienia pojazdu zastępczego określa Tabela Opłat.

§ 8 Wypadki lub inne nagłe zdarzenia

 1. Wszelkie zdarzenia mogące skutkować powstaniem po stronie zakładu ubezpieczeń obowiązku wypłaty odszkodowania, w szczególności szkody komunikacyjne, włamania, kradzież Pojazdu, uszkodzenia pojazdu, sprzętu w tym również w wyniku aktów wandalizmu, Najemca zobowiązany jest zgłosić Wynajmującemu niezwłocznie pod numerem wskazanym przez Wynajmującego w Umowie Najmu, a także przedstawić szczegółowy raport pisemny oraz szkic zdarzenia najpóźniej do czasu zwrotu Pojazdu.

 2. Najemca jest zobowiązany niezwłocznie wezwać odpowiednie władze (w szczególności Policję) do każdego wypadku drogowego albo kolizji drogowej powstałych w związku z korzystaniem z Pojazdu oraz poinformować niezwłocznie odpowiednie władze (w szczególności Policję) o pożarze, kradzieży lub o innych uszkodzeniach, niezależnie od tego po czyjej stronie leży wina.

 3. Najemca zobowiązany jest przedsięwziąć odpowiednie środki przewidziane przepisami o ruchu drogowym w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu w miejscu wypadku.

 4. W razie zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ustępach poprzedzających niniejszego paragrafu, którego sprawcą jest osoba trzecia, której dane można ustalić, Najemca zobowiązany jest uzyskać oświadczenie sprawcy i oświadczenie Policji, potwierdzające winę sprawcy oraz zawierające wszelkie inne dane wymagane przez zakład ubezpieczeń, w którym ubezpieczony jest pojazd, na mocy umowy ubezpieczenia, w tym: jego imię i nazwisko, numer rejestracyjny i markę jego pojazdu, numer jego polisy ubezpieczeniowej i nazwę zakładu ubezpieczeń, który wystawił taką polisę. Jeżeli sprawca jest nieznany, Najemca zobowiązany jest zgodnie z § 6 ust. 1 niezwłocznie zawiadomić właściwą jednostkę Policji.

 5. Najemca zobowiązany jest natychmiast poinformować Wynajmującego, jeśli pojazd nie jest zdolny do kontynuowania podróży lub uległ jakiemukolwiek uszkodzeniu lub został elektronicznie zastrzeżony przez Policję dowód rejestracyjny.

 6. Najemca zobowiązany jest postępować zgodnie z poleceniami Wynajmującego. Dalsze postępowanie uzależnione jest od rodzaju szkody. W przypadku nie przestrzegania przez Najemcę Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, poleceń Wynajmującego, Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody i straty Wynajmującego.

 7. W razie powstania szkody Najemca zobowiązany jest użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz w celu zabezpieczenia zagrożonego pojazdu przed dalszą szkodą.

§ 9 Serwis, przeglądy, naprawy

1. W przypadku zaistnienia konieczności przeglądu, naprawy technicznej lub wykonania badania technicznego Pojazdu w trakcie trwania Umowy Najmu (z reguły przy dłuższych okresach najmu) Najemca jest zobowiązany podstawić Pojazd do wskazanego przez Wynajmującego punktu serwisowego celem dokonania przeglądu okresowego, naprawy lub badania okresowego.

2. W przypadku niepodstawienia Pojazdu do wykonania czynności wskazanych w ust. 1 powyżej, z przyczyn leżących po stronie Najemcy, Najemca może zostać obciążony kosztami wynikłymi z opóźnienia w dokonaniu koniecznych napraw czynności serwisowych, jak również karą umowną w przypadku utraty gwarancji mechanicznej na Pojazd w wysokości zgodnej z Tabelą Opłat. Najemca powinien zostać poinformowany o konieczności podstawienia Pojazdu z wyprzedzeniem wynoszącym nie mniej niż 2 dni.

3. Usunięcie awarii powstałej z winy lub zaniedbania obsługi przez Najemcę następuje na koszt Najemcy.

§ 10 Czynsz najmu, płatności

  1. Czynsz najmu zawiera ubezpieczenie Pojazdu w zakresie OC, AC i NNW. Czynsz nie zawiera opłat za świadczenia dodatkowe, które w przypadku ich zamówienia przez Najemcę płatne są zgodnie z ustaleniami Stron, wskazanymi w Umowie Najmu.

  2. Koszty bieżącej eksploatacji Pojazdu, w szczególności koszty mycia, paliwa, opłat za korzystanie z autostrad i parkingów itp., w całości obciążają Najemcę.

  3. Na żądanie Wynajmującego, przy podpisaniu Umowy Najmu, Najemca wpłaca Wynajmującemu kaucję, stanowiącą zabezpieczenie roszczeń Wynajmującego względem Najemcy z tytułu opłat i roszczeń przewidzianych w Umowie Najmu, przepisach prawa oraz OWNP, kwot należnych Wynajmującemu (np. w związku z uszkodzeniem lub zniszczeniem Pojazdu, nieterminowym zwrotem Pojazdu, niewłaściwym używaniem Pojazdu). Kaucja może zostać wpłacona wedle wyboru Wynajmującego: gotówką lub przelewem na rachunek bankowy Wynajmującego, a także w formie preautoryzacji karty kredytowej.

  4. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy Najmu i uregulowaniu przez Najemcę wszystkich należności, o których mowa w ust. 3 powyżej, Wynajmujący zwróci kaucję Najemcy w terminie 7 dni od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy Najmu, z zastrzeżeniem ust. 6. W przypadku nieuregulowania przez Najemcę zobowiązań związanych z Umową Najmu, Wynajmujący ma prawo zaliczyć uiszczoną kaucję na poczet swoich należności. Zwrot kaucji następuje w takiej samej formie, w jakiej została ona wpłacona przez Najemcę (tj. gotówką, przelewem na rachunek bankowy lub poprzez zwolnienie blokady limitu kredytowego na karcie kredytowej).

  5. Zwrot kaucji w żadnym wypadku nie oznacza zrzeczenia się przez Wynajmującego jakichkolwiek spośród przysługujących mu w stosunku do Najemcy roszczeń.

  6. W przypadku konieczności potrącenia z kaucji opłat wynikających z kosztów napraw, kaucja podlega zatrzymaniu przez Wynajmującego do daty zakończenia naprawy lub ostatniej z napraw. Wynajmujący, w terminie 3 dni od tej daty, zwróci Najemcy pozostałą część kaucji, jeżeli wartość naprawy lub napraw była niższa od wartości wniesionej kaucji.

§ 11 Przemieszczanie Pojazdu poza granicę RP

1. Przemieszczenie Pojazdu przez granicę RP jest bezwzględnie zakazane, jednakże ograniczenie to nie dotyczy państw należących do Unii Europejskiej pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Wynajmującego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności oraz wykupieniu dodatkowego ubezpieczenia, o ile będzie to konieczne.

2. W przypadku, gdy przepisy państw, do którego Pojazd zostanie przemieszczony, przewidują wymogi dotyczące opłat za użytkowanie Pojazdu lub wyposażenia Pojazdu nieprzewidziane przepisami prawa polskiego, na Najemcy spoczywa obowiązek pokrycia takich opłat oraz dostosowania Pojazdu oraz jego wyposażenia do wymogów prawa tego państwa i poniesienia wynikających z tego faktu kosztów, przy czym nie uprawnia to Najemcy do ingerencji w Pojazd i nie uchybia to obowiązkowi zwrotu Pojazdu w stanie, w którym został on wydany Najemcy.

3. W przypadku przemieszczenia przez Najemcę Pojazdu z naruszeniem postanowień Umowy Najmu oraz niniejszego OWNP, Najemca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów koniecznych do przeprowadzenia poza granicami RP napraw oraz holowania Pojazdu poza granicami RP, oraz wszystkimi innymi kosztami powstałymi w związku z nieuprawnionym użytkowaniem pojazdu poza granicami RP wraz z opłatą wskazaną w Tabeli Opłat.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Nieważność lub bezskuteczność jakiegokolwiek postanowienia OWNP nie powoduje nieważności lub bezskuteczności całej Umowy Najmu, zaś w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych będą mieć zastosowanie przepisy prawa, a w razie ich braku Strony uzgodnią takie nowe postanowienia, które pozwolą na wykonywanie Umowy Najmu zgodnie z jej celem i wspólnym zamiarem Stron, którym kierowały się one w chwili zawierania Umowy Najmu.

 2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy ustawy kodeks cywilny.

 3. Niezależnie od postanowień Umowy Najmu oraz OWNP Wynajmujący zastrzega sobie prawo dochodzenia od Najemcy odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych opłat i kar na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

 4. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy Najmu poddane zostaną rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych ze względu na siedzibę Wynajmującego. Postanowienia niniejszego ust. 4 nie stosuje się do Umowy Najmu zawartej z konsumentem.

 

TABELA OPŁAT DO OGÓLNYCH WARUNKÓW NAJMU POJAZDÓW

Kwoty netto

Kwoty brutto

1

Opłata za uzupełnienie przy zwrocie pojazdu brakującego paliwa do pierwotnej ilości – ilość litrów brakującego paliwa obliczona na podstawie wskaźnika poziomu paliwa i pojemności zbiornika paliwa.

6,00 PLN za litr + 10,00 PLN

7,38 PLN za litr + 12,30 PLN

2

Wydanie/zwrot samochodu w siedzibie Wynajmującego poza godzinami pracy (poza poniedziałek – piątek 9.00 -17.00)

50,00 zł

61,50 zł

3

Podstawienie lub odbiór pojazdu w godzinach pracy (poniedziałek – piątek 9.00 -17.00) do 20km od siedziby Wynajmującego

40,00 zł

49,20 zł

4

Podstawienie lub odbiór pojazdu w godzinach pracy (poniedziałek – piątek 9.00 -17.00) ponad 20km od siedziby Wynajmującego

4,00 PLN za km dojazdu

4,92 PLN za km dojazdu

5

Podstawienie lub odbiór pojazdu poza godzinami pracy (poza poniedziałek – piątek 9.00 -17.00) do 20km od siedziby Wynajmującego

100,00 zł

123,00 zł

6

Podstawienie lub odbiór pojazdu poza godzinami pracy (poza poniedziałek – piątek 9.00 -17.00) ponad 20km od siedziby Wynajmującego

100,00 PLN + 4,00 PLN za km dojazdu

123,00 PLN + 4,92 PLN za km dojazdu

7

Opłata administracyjna za obsługę mandatów, kar i innych opłat przesłanych lub przekazanych Wynajmującemu.

100,00 PLN każdorazowo

123,00 PLN każdorazowo

8

Holowanie samochodu niesprawnego lub uszkodzonego wykonywane przez Wynajmującego lub jego podwykonawcę.

7,00 PLN za km, min. 250,00 PLN

8,61 PLN za km, min. 307,50 PLN

9

Opłata za zwrot brudnego na zewnątrz lub wewnątrz samochodu osobowego

50,00 zł

61,50 zł

10

Opłata za zwrot brudnego samochodu dostawczego, specjalistycznego

100,00 zł

123,00 zł

11

Opłata za zwrot samochodu z nietrwałymi (tj. dającymi się usunąć w ramach standardowych procedur czyszczących stosowanych w profesjonalnych myjniach) plamami na siedzeniach, tapicerce, w bagażniku

250,00 zł

307,50 zł

12

Opłata za złamanie zakazu palenia tytoniu, korzystania z papierosów elektronicznych, spożywania alkoholu, zażywania narkotyków w samochodzie

400,00 zł

492,00 zł

13

Opłata za używania Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, holowania innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy lub przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu oraz używania Pojazdu na drogach i terenach nieutwardzonych, niedopuszczonych do ruchu drogowego

500,00 zł

615,00 zł

14

Oplata za używania Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, oraz do nauki jazdy

1 000,00 zł

1 230,00 zł

15

Opłata za złamanie zakazu przewożenia zwierząt

250,00 zł

307,50 zł

16

Nieuprawniony wyjazd za granicę

1 000,00 zł

1 230,00 zł